آداب اجتماعی مبتنی صفات اجتماعی مسئولیت پذیری کلاس خانم باغبان پیش2_اسفندماه

در درس آداب اجتماعی مبتنی بر ارزش های اسلامی پرورش صفات اخلاقی ورفتارهای اجتماعی: مسئولیت پذیری در تاریخ11 اسفندماه 1400 بایکی از موضوعات مهم در حوزه تربیت نوگلان آشناشده وآن مبحث مسئولیت پذیری فردی واجتماعی در قبال جامعه و اطرافیان ،محیط زیست وطبیعت، خانواده پدر و مادر  می باشد دآشنا شدند لذا این مهم را در کلاس ودر جمع گرم دوستان خود تجربه کردند وبه حق که این مهارت را به نحو احسنت انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20