آشنایی با حواس پنجگانه کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

در تاریخ 10 آذر ماه 1400 در کلاس نوآموزان آموختند که هر یک از اعضای بدن مسئول انجام یک فعالیت است و خدای مهربان را به خاطر دادن این همه نعمت های زیبا شکر کردیم. اگر ما چشم نداشتیم هیچ جای این دنیای زیبا را نمی دیدیم،اگر گوش نداشتیم صداهای به این زیبایی را نمی شنیدیم و حواس پنجگانه (بینایی،شنوایی، بویایی،چشایی و لامسه) را نام برده و شعر زیبایی را خواندیم.

چشم چشم دوتا چشم داریم برای دیدن
گوش گوش دوتا گوش داری برای شنیدن
اینم یه دونه بینی برای بوییدنی
کار زبان مزه ها رو چشیدن
پوست بدن هم برای لمس کردن و آسیب نرسیدن

بچه های باهوش نکنید اینو فراموش…


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20