آشنایی با موجودات زنده و غیر زنده کلاس خانم باغبان پیش2_دی ماه

در تاریخ 20 دی ماه 1400 در کلاس پرداخته شد به فعالیت و آموزش شناخت موجودات زنده و غیر زنده و اهداف این آموزش شامل

اهداف جزئی:

1- با موجود زنده آشنا شوند.

2- با موجود غیر زنده آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

1- اهمیت زنده بودن را بدانند. (دانش)

2- در مورد موجودات زنده و غیر زنده توضیح دهند. (درک و فهم)

3- چند مورد از موجودات زنده و غیر زنده را نام ببرند. (مهارتی)

4- در انجام فعالیت های گروهی با علاقه شرکت کنند. (عاطفی)

5- به سوالات آموزگار به دقت پاسخ دهند. (مهارتی)

فعالیتی که فرشته های قشنگم ،پس از آشنایی با موجودات زنده( جانوران) در طی جلسات مختلف انجام دادند،کاردستی خلاق ساخت جوجه بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20