آشنایی با گیاهان به عنوان موجودات زنده کلاس خانم واعظی پیش2_دی ماه

در تاریخ29 دی ماه 1400 نوآموزان کلاس با گیاهان به عنوان موجود زنده آشنا شدند و آموختند که گیاهان از چه قسمت هایی تشکیل شده اند (ریشه، ساقه، برگ و گل) طریقه ی رشد و تغذیه ی آنها و اینکه یک گیاه برای رشد به چه چیزهایی نیازمند است و بعد از آن مراحل رشد دانه توسط مربی برای نوآموزان توضیح داده شد
هدف :

1_ آشنایی با گیاهان، تقویت شنیداری و دیداری

2_ تقویت قویه ی تخیل، آشنایی با مفاهیم (رشد، حرکت، تنفس)

3_همکاری هنگام رسیدگی و آب دادن به گیاهان، پرورش عواطف و احساسات در گیاهان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20