آموزش احساس ها کلاس خانم باغبان پیش2_آذر ماه

احساسات، مجموعه وسیعی از دریافتهای بدن هستند که در شرایط خاص آن ها را تجربه می کنیم .احساسات بر اساس سطحی یا عمقی بودنشان تقسیم بندی می شوند و در تمام تصمیم گیری ها و رفتارهای ما نقش دارند .آنها نیز همچون انواع رنگها که از ترکیب رنگهای اصلی بوجود می آیند از چهار نوع اصلی ( خشم ، ترس ، غم و شادی ) تشکیل شده اند و احساسات دیگر همگی ترکیبی از این چهار نوع هستند .به طور مثال حسادت ترکیب خشم و ترس است یا حسرت ترکیب شادی و غم .کودک انسانی با این احساسات متولد می شود . جیغ را از سر ترس ، اشک را بخاطر غم و خنده را از روی شادی و چهره برافروخته را از سر خشم نشان می دهد.در تاریخ 5 آذر ماه 1400 در کلاس اول بازی با کارت های احساسات که با هدف افزایش تمرکز،دقت وتشخیص انجام شدو بعد به بازی دوم، بازی با مکعب احساسات که ،احساسات مختلف را به زیبایی نشان داده پرداخته شد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20