آموزش اعضای داخلی بدن توسط مربی بهداشت_دی‌ماه

یکی از مهمترین و پایه ای ترین موضوعات مهم برای شناخت کودکان نسبت به جهان اطراف خود آشنایی با بدن خود و چگونگی کارکرد آن و راههای مراقبت از خود می باشد. برای آموزش اعضا بدن به کودکان می توان اعضا را به دو بخش اعضا داخلی و خارجی تقسیم کرد.  آموزش اعضا خارجی به کودک آسان تر است چون قابل مشاهده هستند و با آنها بطور مستقیم در ارتباط است. مثل چشم و گوش و دست و پا و دهان. اما کودک درکی از اندامهای داخلی و شکل و کارکرد آنها ندارد بنابراین میتوان با معرفی کارکرد اعضا داخلی مثل مغز، دستگاه گردش خون، قلب ، تنفس ، گوارش، استخوانها و ماهیچه ها به کودک در عین توسعه مهارت های شناختی اش چگونگی مراقبت بهتر از این اندامهای داخلی را با تغذیه مناسب و ورزش و رعایت بهداشت و نکات ایمنی را به کودک آموزش داد.  در همین راستا آموزش با استفاده از ماکت برای شناخت بهتر اعضای داخلی بدن توسط مراقب سلامت خانم غفوری در تاریخ ۱۹ دی ماه 1401 برای نوآموزان عزیز ارائه گردید.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20