آموزش تقارن – کلاس خانم نوقابی

تقارن یکی از موضوعات پر کاربرد در ریاضی است که در تمام مقاطع تحصیلی مورد نیاز می باشد ما می توانیم با تا کردن کاغذ با آینه و وسایل دیگر تقارن را برای نوگلان تفهیم کنیم و اکثر کودکان متوجه می شوند که تقارن یهنی این طرف و آن طرف مثل هم هستند .

تاریخ 28 دی 98  در کلاس خانم نوقابی با تهیه ی اشکال هندسی مختلف و تا کردن آن به طور عمودی و سپس برش آن و بازی ( نیمه ی هر شکل خودش را پیدا کند و به نیمه ی دیگر بچسباند تقارن را آموزش دادیم و همچنین به نوگلان آموزش دادن که در برخی اشکال با تای عمودی اشکال متقارن به دست می آید و در برخی اشکال هم تای افقی و هم تای عمودی ولی در برخی اشکال فقط با تای افقی این اشکال متقارن بدست می آید .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20