آموزش جهت‌ها کلاس خانم نیلیاتی_مهرماه

پیش نیاز آموزش جهت ها،آموزش چپ و راست به کودکان است. نوآموزان کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 23 مهرماه 1401 بعد از آموزش چپ و راست، جهت به سمت بالا و پایین را به صورت عینی و ملموس و سپس به صورت بازی آموختند. نوآموزان عزیز برای تثبیت در ذهن‌شان بر روی صفحه نمک و با کمک انگشتان دست جهات را ترسیم کردند.

1- جهت چپ به راست
2- جهت راست به چپ
3- جهت بالا به پایین
4- جهت پایین به بالا

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20