آموزش ریاضی کلاس خانم باغبان پیش2_آذر ماه

آشنایی با چوب خط چوب خط و چینه روشهای کاربردی برای یادگیری بهتر مهارت شمارش در ریاضی هستند،گل دخترانمون در تاریخ 3 آذر ماه 1400 در کلاس  ابتدا به صورت ملموس با دیدن ابزار چوب خط و کار بااین ابزار در کلاس آنها را شناختند وسپس روش رسم چوب خط رابه هنگام شمارش فراگرفتند.این آموزش به صورت تمرین شفاهی دو به دو توسط گل دخترانمون و بصورت نمایش معلم شاگرد ،اجرا شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20