آموزش علوم اعضای بدن کلاس خانم نیلیاتی پیش2_دی ماه

خدای مهربان خالق ما انسان هاست و در بدن هر انسان اعضایی را قرار داده است. بدن انسان شامل اعضای داخلی و اعضای خارجی می باشد. اعضای داخلی با چشم قابل دیدن نیستند مثل مغز ،قلب، شش ها،کلیه ها و کبد.دختران گلمان با توجه به ماکت بدن انسان با اعضای داخلی بدن آشنا شدند  و آموختند که مغز انسان شباهت بسیار زیادی به مغز گردو دارد.مغز انسان مانند حافظه کامپیوتر عمل می کند.کلیه ها شباهت زیادی به لوبیا می‌دهند در تاریخ  18دی ماه 1400 در کلاس پرداخته شد به مبحث آشنایی با اعضای داخلی بدن و کارایی هر یک از اعضا پرداخته شد دختران عزیزم با عملکرد هر یک از اعضای داخلی آشنا شدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20