آموزش مفاهیم ریاضی در کلاس خانم نوقابی

بهتر است ابتدا کوتاهی و بلندی را به صورت عینی آموزش داد. کودک را جلوی خود در حالت ایستاده قرار دهید. بگویید می خواهیم بدانیم قد چه کسی بلندتر است. به او بگویید من بلندم شما کوتاهی. همین کار را با بچه ها و یا اشیاء کوتاه تر یا بلندتر از خودش که در خانه است، انجام دهید.

استفاده از اشیا : می توان از مدادهای با اندازه های مختلف یا اشیاء  با اندازه های مختلف استفاده کرد و مفهوم کوتاهی و بلندی را مانند بالا به کودک آموزش داد.
استفاده از تصاویر : وقتی کودک به مفهوم کوتاهی و بلندی دست پیدا کرد، به او تصاویری را نشان دهید و از او بخواهید که کوتاه ترین یابلندترین را پیدا کند.
در تاریخ 30 مهر98  مردان آهنین خانم نوقابی با مشاهده ی عینی با میله های رنگی و سئوال و جواب با مفاهیم اصلی ریاضی به طور عینی و ملموس آشنا شدند و سپس به درک تفاوتها و اندازه ها دست پیدا کردند .

برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20