آموزش مفهوم تفریق کلاس خانم نیلیاتی پیش2_اردیبهشت ماه

آموزش اعداد با انگشتان دست از بازی های هدفمندی است که کودک در حین بازی با مفهوم عدد و شمارش نیز آشنا می شود. این بازی هدفمند برای آموزش ریاضی و افزایش هوش کودکان به کار می رود.از این رو در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1401 با توجه به تقویت هوش دیداری نوآموزاندر کلاس در ابتدا طی  تمرین اعداد از نوآموزان خواسته شد از انگشتان دست کم کنند و سپس اعداد باقی مانده را با دست‌های خود نشان دادند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20