آموزش چوب خط کلاس خانم نیلیاتی پیش 2_آبان ماه

شمارش یکی از اولین مفاهیم عدد است که پدیدار می شود. این توانایی با رشد مهارت های شمارش شفاهی یا شمارش «طوطی وار» گاهی از دوسالگی شروع می شود.مهارت هایی که کودک در بازی با اسباب بازی چوب خط آموزش ریاضی به دست می آورد در تاریخ 23 آبان ماه 1400 به مبحث شمارش اعداد پرداخته شد و هدف از این آموزش افزایش اعتماد به نفس تقویت هماهنگی چشم و دست تقویت مهارت های حرکتی دست و انگشتان بهبود بینایی و تمایز رنگ ها،مناسب برای تقویت مهارت های حل مسئله و دلیل یابی، تقویت حافظه،تقویت هوش منطقی و ریاضی افزایش توجه و دقت،فراگیری اعمال پایه ریاضی.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20