اجرای تست هماهنگی عضلات( برتری جانبی ) توسط مشاور مرکز خانم جعفری _دی ماه

 هر نیمکره مغز کنترل یک قسمت از بدن را به عهده دارد .نیمکره ها حالت ضربدری دارند .نیمکره راست کنترل طرف چپ بدن و نیمکره چپ طرف راست بدن را کنترل میکند .در غالب افراد طرف راست بدن برتری دارد. برتری جانبی یعنی : بیشتر از گوش ، چشم ، دست و پا یک سمت استفاده میکنند.اما در بعضی از کودکان این برتری کامل شکل نگرفته و غالب نیست ، و برای آماده شدن و فعال شدن کامل و غلبه طرفی نیمکره مغز و جهت آماده شدن به دبستان تست هماهنگی از نوآموزان گرفته شد و چنانچه نیاز به هم جهت شدن اعضا باشد راهکار لازم به اولیا ارائه می شود،تست هماهنگی عضلات در تاریخ 21 و 22 دی ماه 1400 از نوآموزان گرفته شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20