اجرای مانور زلزله توسط نوآموزان عزیز

زمین لرزه پدیده‌ای طبیعی است که عدم آگاهی نسب به آن سبب بروز مشکلات بسیاری بین جوامع می‌گردد. یافته های علمی نشان می‌دهد که علاوه بر اندرکنش حرکات زمین با سازه ها، چگونگی عملکرد انسانها در قبل، هنگام و بعد از وقوع این پدیده طبیعی می‌تواند بر میزان خسارات ناشی از آن تأثیر بسیاری داشته باشد. در این راستا ایجاد زمینه‌های مناسب در جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم و فرهنگ سازی مناسب برای واکنش صحیح در زمان زلزله می‌تواند بسیار مفید واقع شود. گروه آموزش همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به مسئولیت ویژه خود در جهت آگاه سازی و آمادگی آحاد جامعه با پدیده زلزله، توجهی ویژه به چگونگی عملکرد در قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله داشته است. بدین منظور، این گروه، آموزش دانش آموزان به عنوان نسلی که آینده در گرو نحوه عملکرد آنان است را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و با طراحی مانور زلزله و ایمنی سعی داشته که گامی مؤثر در راستای افزایش آمادگی حدود ۱۲ میلیون دانش آموز برمیدارد. اهداف اهداف مانور زلزله و ایمنی عبارتند از: کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی؛ ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله؛ افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی.

در همین راستا طی آموزش های لازم به نوآموزان و پخش کلیپ های آموزشی در مورد اقدامات لازم به هنگام زلزله در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱ مانور زلزله در پیش دبستانی توسط مراقب سلامت خانم غفوری انجام شد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20