انجام واحد کار شب و روز در کلاس خانم قائمی

آشنایی نوآموزان با مفاهیم شب و روز و اوقات صبح ،  ظهر ، شب

در تاریخ 4  اسفند 1398  گل دختران اطلاعاتی در خصوص حرکت وضعی کره زمین و چگونگی به وجود آمدن تاریکی و روشنایی در ایام شبانه روز بر اثر حرکت آن کسب نمودند.  مربی توضیحاتش را این گونه تکمیل نمود ، هنگامی که یک بخش کره رو به خورشید قرار دارد (روز)  و زمانی که بخش دیگر زمین رو به خورشید نیست در تاریکی فرو می رود و (شب) می شود .

نوآموزان همچنین بافعالیت های متناسب با شب و روز،  زمان خواب، تاثیر شب و روز بر زندگی انسان ها ، حیوانات و گیاهان نیز آشنا شدند .همچنین در ادامه ی آموزش ها مربی از نوآموزان خواست دفتر خود را با یک خط به دو قسمت تقسیم کنند و در یک طرف شب و در طرف دیگر روز را به نمایش بگذارند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20