کاربرگ اهمیت بهداشت دهان ودندان مربی بهداشت خانم غفوری _آبان ماه

مصرف گروه شیر و لبنیات در سنین نوگلان عزیزمون برای رشد و استحکام دندان‌ها و استخوان‌ها ضروری است شیر و لبنیات مهمترین منبع تامین کلسیم هستند کودکان در سنین و بلوغ روزانه ۱۳۰۰ میلی گرم کلسیم نیاز دارند بنابراین دانش‌آموزانی که از این گروه به مقدار کافی و روزانه سه یا چهار واحد مصرف می کنند کلسیم مورد نیاز به آنها تامین می شود در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ به مبحث اهمیت مصرف لبنیات و کلسیم و ارائه کاربرگ به نوآموزان عزیز توسط مربی بهداشت خانواده غفوری انجام شد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20