بازی بدون بازنده کلاس خانم بادپر_آبان ماه

در تاریخ ۱۱ آبان ماه 1401 به مناسبت نزدیک شدن به روز دانش آموز و با توجه به حادثه شاهچراغ ، پسران کلاس خانم بادپر در مورد مفهوم اتحاد بحث و گفتگویی به صورت تئوری داشتند و پس از آن برای درک مفهوم عملی اتحاد و همبستگی یک بازی گروهی انجام دادیم. در این بازی ابتدا پسران گلم دستان هم را گرفتند و دور صندلی هایی که از قبل چیده شده بود حلقه بشتند و گفتند ما همه با هم هستیم و بعد از پخش موسیقی همه در یک جهت شروع به چرخش دور صندلی ها کردند و با شنیدن صدای سوت مربی روی صندلی ها نشستند، طبق بازی قدیمی که همه بلد بودند ۴ نفر روی صندلی ها نشستند و بقیه بازنده شدند.
تعداد بازنده های ناراحت بیشتر از تعداد برنده های خوشحال بود، با گروه خوشحال صحبت کردیم و گفتیم به دوستان ناراحت خود نگاه کنید؟ آیا شما میتوانید خوشحال باشید و در یک گروه باشید؟ در حالی که نصف گروه شما ناراحت است؟
و اینبار پسران گلم تصمیم گرفتند کسی در گروهشان بازنده نباشد و دوباره بازی تکرار شد، اینبار گروهی که توانستند زودتر روی صندلی ها بنشینند جامانده ها را بین خود ، یا روی پای خود جادادند و همدیگر را در آغوش گرفتند تا همه بتوانند روی صندلی ها جا شوند، به این صورت یک گروه خوشحال بدون بازنده داشتند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20