بازی ریاضی و ورزش کلاس خانم باغبان پیش2_فروردین ماه

گل‌های نازنین در تاریخ 14فروردین ماه 1401 جهت مرور آموزشهای ریاضی و همچنین افزایش عکس العمل بازی جسمی حرکتی جابجایی را با مهارت انجام دادند و همچنین بازی پرش جفت پا و اعداد،دومین بازی هدفمند حرکتی جهت مرور شناخت اعداد و همچنین افزایش مهارتهای حرکتی و تشخیصی عزیزان بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20