بازی هدفمند کلاس خانم نیلیاتی_آبان ماه

امروزه روشن شده است که بسیاری از هدفهای اساسی تربیتــی در بازیها موجود است و از طریق بازیها به صورت آموزش غیر مستقیم و مستقیم به هــدفهای اساســی تربیتی چون جسمی ، عقلانی ،اجتماعی،عاطفی و اخلاقی می توان رسید.ازآنجا که بازی اغلب با فعالیتهای بدنی همراه است ارتباط نزدیکی با رشـــد و تربیــت انــدام بچــه هــا،مهــارتهای جنبشی مناسب و آمادگی بدن دارد. کودکـان بـا فعالیت هـای جسمـانی به مهـارتهای حرکتی می رسنـد کـه آنهـا را قـــادر مـی سـازد تـا از نظــر جسمــانی ،اطـمـینان ایمنی و اتکــا بـه نفــس پیــدا کننــد از طــرف دیگربــازی وظایف متعددی را در سطـــوح مختلف رشد بر عهده می گیرد بـه طور مثا ل کودکان نیــاز بــه اجتماعــی شــدن دارندو بازی فرصت مناسبـی به آنهــا می دهــد تا رفتارشان را بـا دیگران هماهنــگ کــرده ،چیزی را که شاید با دیــده آنها متفــاوت اســت بپذیرند شــواهــد بسیار دال بر وجود رابطه بین بازی و رشد شناختی نیز وجود دارد.
نوآموزان عزیز کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 23 آبان ماه 1401 بازی هدفمندی را انجام دادند. در این بازی هدفمند، پسران توانمندم با غلت زدن و برداشتن توپ و حرکت به سمت حلقه و انداختن توپ درون حلقه را انجام دادند. هدف از انجام این بازی تقویت مهارت های رشدی و حرکتی، افزایش سرعت عمل، هماهنگی چشم و دست و دیگر اعضای بدن است.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20