بازی و دست ورزی کلاس خانم واعظی پیش2_آذر ماه

بازی حسی با حبوبات یک ابزار خوب برای یادگیری است که بچه ها عاشق اکتشاف تحقیق و بازی در روشهای غیر ساختار یافته هستند بازی حسی با حبوبات یک فعالیت حسی برای اکتشاف است.در تاریخ 3 آذر ماه 1400 نوآموزان کلاس با انواع خطوط آشنا شدند و در مرحله بعد به کار دست ورزی، تثبیت یادگیری خطوط، انواع حبوبات را بر روی خط ها چیدند اهداف آشنایی با خطوط

1 دست ورزی با مشت کردن حبوبات

2 قوی شدن ماهیچه های ظریف دست

3  محاسبه اندازه حبوبات

4 ردیف کردن تفاوت ها و شباهت ها

5 دسته بندی کردن حبوبات بود


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20