بازی و ریاضی کلاس خانم واعظی پیش 2_آبان ماه

در الگویابی مهارت حل مسئله در کودکان تقویت می‌شود زیرا کودک با منطق و دقت به رابطه ها فکر کرده، ذهن او درگیر شده و تفکر انتقادی اش تقویت میشود در تاریخ 21 آبان ماه 1400 در کلاس به بازی و ریاضی الگوها براساس رنگ پرداخته شد نوآموزان در این بازی با توجه به رنگ های پشت لیوان و الگویی که ساخته شده بود، لیوان هارا طبق همان الگو قرار می‌دادند
اهداف:الگویابی یکی از مهمترین مهارت های اولیه در آموزش ریاضی است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20