برگزاری اولین دوره تعیین بهداشتیاران توسط مربی بهداشت_مهرماه

رشد و پرورش ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان از طریق جلب مشارکت فعال خود آنان و آماده نمودن شان برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ و مهم اجتماعی حال و آینده می باشد. از این جهت هر هفته یکی از نوآموزان به عنوان بهداشتیار کلاس توسط مربی بهداشت خانم غفوری انتخاب خواهد شد.
هدف از این کار افزایش حس اعتماد به نفس و مسئولیت‌پذیری نوآموزان و مسئولیت الگو قرار گرفتن کودکان مرتب و منضبط برای سایر نوآموزان و تلاش سایر نوآموزان برای رسیدن به مقام بهداشتیاری است. به همین منظور اولین دوره تعیین بهداشتیاران توسط مربی بهداشت خانم غفوری در تاریخ 20 مهرماه 1401 برگزار گردید.برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20