تشخیص فضایی هندسی اشکال کلاس خانم بادپر پیش1_آذر ماه

یادگیری اشکال و رنگ ها از اولین آموزش ها به کودک است. با اینکه تشخیص رنگ و شکل و اشیاء برای کودک یک بازیست اما در واقع برای رشد شناختی کودک ضروریست و پایه درک مفاهیم ریاضی،از مرتب کردن گرفته تا تشخیص الگو و هندسه و … می باشد! در تاریخ 1 آذر ماه 1400 در کلاس طی فعالیت کلاسی نوآموزان در آغاز کار اشکال هندسی را که روی مقواهای رنگی توسط مربی کشیده شده بود برش زدند و در مرحله بعد شکل های برش زده را روی کاربرگ اصلی در محل خاص خود قرار دهند و با چسب چسباندند.

هدف از انجام این کار:

1- تشخیص و تطابق محل قرار گیری اشکال هندسی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20