جشنواره آرزوهای کوچک من_آبان ماه

برپایی جشنواره آرزوهای کودکانه من کوچک اند ولی آرزوهای بزرگ دارند اگر از ما که ادعای بزرگی داریم که پرسید چه آرزویی دارید بی شک آرزوی برگشتن به روزهای پاک و بی غل و غش کودکی مان را داریم در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ جشنواره آرزوهای کودکانه من برگزار شد آرزوهای کودکانه نوآموزان عزیز روی قلب های کوچک کاغذی نقش است و در معرض دید والدین قرار گرفت والدین با حضور در این جشنواره آرزوهای کودکانه نوآموز خود را مطالعه کرده و در پی برآورده کردن آرزوی این عزیزان برآمدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20