خلاقیت کاردستی کلاس خانم باغبان پیش2_آذر ماه

کاغذ را می توان به شکل های گوناگون در آورد،( تا کرد،لوله کردو…) وسپس به هر شکلی که خواست در آورد.کودک وقتی با کاغذ شکل های جدید خلق می کند،به نیاز اساسی اش یعنی تغییر واختراع پاسخ می دهد و بدین ترتیب احساس قدرت واعتمادبه نفسش تقویت می شود.استفاده از قیچی وبریدن،راه بسیار خوبی برای تخلیه ی احساسات پر خاشگرانه ی کودک است کودک پس از کار باقیچی،احساس سکون و آرامش می کند.در تاریخ 2 آذر ماه 1400 در کلاس  کاردستی دختران قشنگمون،تلفیقی از برش،لوله کردن وشناسایی احساسات مختلف می باشد که با مهارت این فعالیت خلاق را انجام دادند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20