درک انواع خط کلاس خانم بادپر پیش1_آذر ماه

 در تاریخ 16 آذر ماه 1400 در کلاس نوآموزان همراه با بازی و دست ورزی با انواع خط آشنا شدند،اولین قلمی که کودک در نقاشی برمی‌دارد ترسیم خط روی کاغذ است همانطور که میدانید انواع خط با نام های صاف،کج،شکسته یا خمیده داریم؛حالا اهمیت یادگیری انواع خط کجاست؟ باید یادآور شویم که کودک با آشنا شدن و فهمیدن انواع خط و کاربرد هر کدام در نقاشی،ذهن و خلاقیت او باز تر و شکوفاتر می شود.چرا که کودک با آشنا شدن با انواع خط به نقاشی خود تنوع می‌دهد و از همه خطوط استفاده می‌کند

هدف از انجام این پروژه:
1_ تجربه راه رفتن روی خطوط
2_  تشخیص خط کشی روی نقطه چین ها
3_ آشنایی با مفهوم خط شکسته، خط خمیده و خط راست


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20