دست‌ورزی کلاس خانم بادپر_آبان ماه

در تاریخ ۱۶ آبان ماه 1401 نوآموزان عزیز کلاس خانم بادپر دست ورزی و کار با قیچی داشتند. در این فعالیت نوآموزان شکل دایره را از روی مقوا برش زدند و شکل های آماده شده را از وسط تا کردند و آموختند که با این عمل دایره آنها به دو قسمت تقسیم شده و از روی خط تای ایجاد شده ، با مداد یک خط رسم کردند و از روی خط کاغذ خود را قیچی کردند و به این صورت دو نیم دایره بوجود آوردند. در عملیات چسباندن نیم دایره ها روی چوب آبسلانگ نوآموزان باید به جهت قرار گیری نیم دایره ها دقت میکردند.
نوآموزان از قبل با خط منحنی و خط صاف آشنا شده بودند و در این فعالیت توضیح داده شد که به جهت قرار گیری خط صاف و منحنی توجه کنند
و در پایان پسران هنرمندم پروانه های زیبایی ساختند.
“پ پ مثل پروانه”


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20