دفتر شطرنجی کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

همینطور این نکته را باید درمورد دفتر شطرنجی بدانید که دفتر شطرنجی یک دفتر تمرینی است که برای تقویت مهارت دست ورزی، تقویت حافظه، برقراری ارتباط و شناخت رنگ ها، تقویت و هماهنگی ارتباط چشم و دست، آشنایی کودک با مفهوم فضا و حدود کادر برای کودکان طراحی شده است.که در تاریخ 1 آذر ماه 1400 به مبحث الگویابی خطی و مکان یابی و هدف از انجام این فعالیت پرداخته شد ☑️تقویت دقت و تمرکز☑️افزایش هوش فضایی☑️هماهنگی بین چشم ودست☑️مرور جهت ها


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20