روز جهانی معلولین کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

در تاریخ 13 آذر ماه 1400 در ابتدای کلاس نوآموزان با روزجهانی معلولین آشنا شدند و یاد گرفتند که به چه افرادی معلول گفته میشود و درک کردند که این افراد چه توانایی برتری حتی نسبت به افراد سالم را دارند.معلولیت سختی های خود را دارد اما محدودیت به حساب نمی آید چراکه محدودیت اصلی در جسم یک انسان نیست بلکه در روح و باور اوست.گل دختران عزیزمون پس از آشنایی با واژه معلول ومعلولیت بحث و گفتگو شد و درباره شایستگی های این عزیزان و نبود هیچ تفاوتی بین انسانها به تماشای فیلم آرزوهای یک معلول نشستند و سپس نقاشی های زیبایی نسبت به برداشت خود از معلولین رسم کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20