مبحث مسئولیت پذیری و محیط زیست کلاس خانم واعظی پیش2_دی ماه

در تاریخ 12 دی ماه 1400  نوآموزان در کلاس با یکی دیگر از ارز‌ش های زندگی،مسئولیت پذیری آشنا شدند و آموختند که نسبت به محیط زیست خود مسئول باشند و مانند خانه ی خود از محیط زیست مراقبت و نگهداری کنند و همچنین در ادامه ی مبحث نوآموزان هر کدام در کلاس مسئولیت کاری را به عهده گرفتند و کلاس را تمیز کردند و از این طریق بیشتر با مفهموم مسئولیت پذیری آشنا شدند
هدف : ترویج ارزش های زندگی (مسئولیت پذیری، همکاری، تعاون، حس مسئولیت)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20