مهارتهای حرکتی و دیداری ( بازی جهت یابی) کلاس خانم باغبان

بازی فکری جهت یابی و بازی جسمی حرکتی تشخیص جهت ها انجام شد.

یکی از بازیهای مناسب  جهت تقویت مهارت دیداری و حافظه دیداری و همچنین تقویت شناخت مفاهیم ریاضی بازی جهت یابی می باشد.  نوگلان در تاریخ 18 بهمن 1398  در ابتدا با بازی فکری تشخیص جهات این مهارت را تمرین کرده و سپس با بازی جسمی حرکتی تشخیص جهات با حلقه این مهارت را به خوبی آموختند . به طوری که در این بازی یک کودک در مرکز ایستاده و حلقه ها زیر پای او قرار دارد و چهار نفر  در جهات مختلف او ایستاده اند، با اعلام مربی کودک باید حلقه ها را در جهت خواسته شده و به سمت تعیین شده هدایت کند . اهداف : بازی مناسب رشد مهارتهای حرکتی – افزایش چالاکی و سرعت عمل – افزایش مهارت دیداری و حافظه دیداری و شنیداری – آموزش تشخیص جهات


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20