مهارت دست ورزی کلاس خانم اروندی پیش2_آبان ماه

کنترل نامناسب دست میتواند بر توانایی کودک در غذا خوردن .. نوشتن مرتب… استفاده از رایانه چرخاندن صفحات .. یک کتاب و انجام کارهای مراقبت شخصی مانند لباس پوشیدن و نظافت تاثیر بگذارد . اکر کنترل دست ورزی به خطر بیفتد میتواند در توجه به وظایف درسی سهولت انتقال به مدرسه و توانایی کودک در نمایش ظرفیت فکری خود بروی کاغذ یا ارزیابی تاثیر بگذارد.در تاریخ 25 آبان ماه 1400 در کلاس  گل پسر های عزیزمون  مهارت دست ورزی و مهارت حرکتی رو که لوله کردن و تا کردن بود به خوبی انجام دادند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20