مهارت دست ورزی کلاس خانم اروندی پیش2_آذر ماه

تفکیک کردن حبوبات یک فعالیت حسی است در این مرحله بچه ها با دقت و تمرکز بین حبوبات میگردند از روی رنگ و شکل ان ها را جدا میکنند طی فعالیت کلاسی در تاریخ 2 آذر ماه 1400 در کلاس برای تقویت مهارت دیداری و دقت در کودکان است که با انداختن دونه به دونه حبوبات و انداختن آن ها در ظرف به انگشتان دست تقویت مهارت حرکتی ظریف و مداد در دست گرفتن کمک میکند که امروز این مهارت رو گل پسر های خوبم به خوبی انجام دادند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20