مهارت دست ورزی کلاس خانم نیلیاتی پیش 2_آبان ماه

قدرت انگشت یکی از مهمترین تواناییهای زیربنایی است که بر توانایی کودک برای کنترل دست تأثیر می گذارد. این توانایی در حفظ موقعیت یابی موثر انگشت برای حرکات بسیار دقیق مانند (نقاشی ، نوشتن ، برش) مورد نیاز است. در تاریخ 20 آبان ماه 1400 به مبحث بازی های دست ورزی پرداخته شد یکی از مهارت های دست ورزی باز و بسته کردن درب بطری هست.این مهارت به عضلات انگشتان و دست کمک میکنید و باعث تقویت میشود که راحت تر مداد در دست بگیریم .باز کردن درب بطری با ۵ انگشت و بستن درب بطری با سه انگشت ….هماهنگی بین چشم و دست،یکی دیگر از مهارتهای دست ورزی ( باز کردن و بستن دکمه است)قدرت انگشت یکی از مهم ترین توانایی های زیر بنایی است که بر توانایی کودک برای نشان دادن کنترل دست ورزی تاثیر می گذارد . این توانایی در حفظ موقعیت یابی موثر انگشت برای حرکات بسیار دقیق مورد نیاز بسیاری ازکارهای حرکتی ظریف ( مانند : نقاشی ، نوشتن ، برش و… ) را تحت تاثیر قرار می دهد . بستن دکمه علاوه بر اینکه یک مهارت مورد نیاز است یک دست ورزی با اهداف بسیار است از جمله : تقویت انگشتان ظریف دست ، هماهنگی بین چشم و دست ، تقویت تمرکز و دقت و …


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20