موجودات زنده کلاس خانم نیلیاتی پیش2_دی ماه

موجودات زنده به موجوداتی گفته می‌شود که رشد کنند و بزرگ شوند ،حرکت کنند، تغذیه کنند مانند جانوران .گیاهان انسان ها.دختران باهوشمان امروز با اجزای یک گیاه که خود یک موجود زنده است آشنا شدند و آموختند که یک گیاه از ریشه،ساقه،برگ و گل تشکیل شده است که وظیفه ریشه آبرسانی به اجزای دیگر است.دختران توانمندمان در تاریخ 19 دی ماه 1400 در کلاس اجزای یک گیاه را از نزدیک مشاهده کردند وقسمتهای مختلف یک گیاه را نام بردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20