هفته کتابخوانی کلاس خانم باغبان پیش2_آبان ماه

کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می کند و به همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دل ها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می دهد. کتاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن و پرواز آماده می سازد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می رسد. کتاب، والاترین جایگاه را در گستره های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه ها و دل ها می درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد.
در تاریخ 20 آبان ماه 1400 گل دخترای عزیزمون به مناسبت هفته کتابخوانی،کتاب داستان زیبایی را طراحی کرده و صفحات کتاب را با دقت و مهارت وبا توجه به موضوع کتاب نقاشی و رنگ آمیزی کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20