هفته کتاب و کتابخوانی کلاس خانم اروندی پیش ۲ آبان ماه

در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی ناشران کوچک کلاس ما به همین مناسبت در تاریخ 29 آبان ماه 1400 با راهنمایی و  توضیحات مربی عزیز کتاب داستانی با موضوع آشنایی با فصل ها و چگونگی تشکیل فصلها را نقاشی کردند هدف از این آموزش آشنایی با کتابخانه و قوانین آن تشویق به کتاب خواندن و ورق زدن کتابها و آشنایی با انواع کتاب ها با موضوعات مختلف و رعایت قوانین حاکم در کتابخانه بود و همچنین آشنایی با آشنایی با مفهوم امانت و امانتداری و آشنایی باکتاب دار بود

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20