کتاب و کتابخوانی کلاس خانم بادپر پیش1_آبان ماه

آموزش کتاب و خوانی  در سنین پایین تر با استفاده از تصویر خوانی روح کودک را جلا میدهد.کتاب خواندن طوری مغز را تحریک میکند که نه تلویزیون دیدن و نه گوش دادن رادیو نمیتواند این کار را انجام دهد.به عبارتی کتاب خواندن یک ورزش ذهنی است.در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰،طی فعالیت کلاسی نوآموزان عزیز کتابهای خود را با توجه به موضوع داستان، تصویر گری کردند و خودشان طرح جلد ارائه شده مربی را روی جلد کتابشان اجرا کردند.کتاب مذکور همراه با یک چراغ قوه ی مقوایی ارائه شده که حس کنجکاوی کودک را تحریک کرده و نوآموزان هم مشتاق بازی داستان را به کمک چراغ قوه انجام دادند.

اهداف آموزش:

1- دقت در حفظ و نگهداری کتاب

2-  دست ورزی در رنگ آمیزی نقاط ریز

3- رعایت نظم شخصی و اجتماعی و آشنایی با مراحل ساخت کتاب


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20