کنترل خشم کلاس خانم نیلیاتی پیش 2_آذر ماه

در تاریخ 27 آذرماه 1400 در کلاس پرداخته شد به راه های مقابله با خشم و کنترل آن،خشم احساسی طبیعی در انسان است که همه افراد آن را به نوعی تجربه می کنند در صورتی که خشم به صورت صحیح مدیریت شود به ما انرژی لازم جهت رسیدن به اهداف مان را داده و به ما شجاعت می دهد تا خواسته های خود را با قاطعیت ابراز کرده اما پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگران است. دختران عزیزمون راه های کنترل خشم را همراه با نمایش در کلاس آموختند.مثل،نفس کشیدن عمیق،نوشیدن یک لیوان آب سرد،مچاله کردن کاغذ و پرتاب کردن آن،ضربه زدن به بالشت و …


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20