بازی و رشد کودکان

تعریف بازی :به هرگونه فعالیت جسمی یاذهنی هدفداری که به صورت فردی یاگروهی انجام پذیردوموجب کسب لذت واقناع نیازهای کودک شودبازی می گویند.بازی بهترین وموثرترین وسیله برای پرورش وشکوفایی تدریجی استعدادهای طفل دردوران کودکی است .کودکان برای انجام بازیها هیچ هدف ومنظوری جزسرگرمی وتفریح ندارندولی مربی باید منظور و هدف معینی داشته باشد که در این مقاله به آنها اشاره شده ،بازیهای مختلف علاوه برتربیت بدنی ،آثارتربیتی بسیاری دارندکه به تعدادی از آنها اشاره شده است .

بازیها جنبه های مفیدی ازقبیل جنبه (جسمی -ذهنی و روانی -عاطفی ) دارند که برای هریک توضیحی داده شده ،می توان گفت که بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هرکودک محسوب می شود و در زندگی کودک اهمیتی ویژه دارد . بازی برای هر کودک درحال رشد از ارزشهای مختلفی برخوردار است .بازی کاربردی مهم وسازنده درجنبه سازندگی اخلاقی و اصلاح نابسامانیها ورفتاری دارد و اثرآن دررشدانسان به حدی است که بسیاری ازکارهای بزرگسالی درواقع انعکساسی ازآموخته های ضمن بازی دوران خردسالی است .
یکی ازراههای پرورش شخصیت کودکان ،شرکت بزرگسالان دربازی آنها است .باهم بازی شدن با کودکان ،می توانیم دنیا راازدریچه وزاویه ای که اومی بیند،ببینیم ودرک کنیم وبدین ترتیب با کودک همدلی کنیم .

کودکان گل های بوستان ما ، آینده سـازان جامعه بشری و امید جهانیـان اند کـودکان سرمایه ها و ذخایر گرانبهای هر ملتی هستند عزت ،افتخار و سربلندی هر ملت به کیفیت رشد و بالندگی کودکان آن سرزمین بستگی دارد
امروزه روان شناسان اعتقاد دارند که برای رسیدن به مراحل بالاتر ، باید پایه های اولیه رشد را جدی گرفت چرا که اگر مراحل نخستین رشد به خوبی پیموده نشود قرار گرفتن در مراحل بعدی فرد را با اختلالاتی رو به رو خواهد ساخت .

شناخت ما از کودکان و نیازهایشان هر اندازه بیشتر و عمیق تر باشد ، ارتباط ما با آنان آسان تر ، مطلوب تر و پایدارتر خواهد بود شناخت زمینه های بازدارنده یا تسهیل کننده رشـد و بالندگی کـودکان ، شناخت روش های اصـولی و صحیح دستیابـی به عزت و افتخار است بازی مهم ترین عامل تسهیل کننده رشد و بالندگی در صحنه حیات کودک و اسباب بازی ، ابرازی است فراخوان کودک به این پهنه از گلستان حیات ، بازی برای کودک همانند هـوایی تنفس می کنـد لازم و ضرورت است بازی برای کـودک یعنـی زندگــی .
بازی تن و روان کودک را واکسینه می کند و مسئو لیت های اجتماعی و اقتصادی را که در آینده باید بدوش کشـد به او می آموزد بازی دنیـای کودکان است . با دنیای کودکان بازی نکنید.

تهیه و تایید توسط: طیبه خوشنودی (مربی پیش دو)


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20