روانشناسی کودکان پیش دبستانی

روانشناسی کودکان پیش دبستانی به جهت سن حساسی که دارند به موشکافیهای خاصی نیاز دارد. روانشناسی کودکان پیش دبستانی به دلیل دور افتادن ازخانواده )حتی برای ساعاتی( بسیار حساس است. این کودکان به محیط جدیدی وارد میشوند
که کمتر با آن آشنایی داشتهاند. این محیط برایشان تازگی دارد و بسیار جذاب است. در میان هم سن و ساالن خود حس میکنند حرفهای مطابق با سنشان را میشنوند. آنها میتوانند با دوستان جدید خود در مورد بازیها و فعالیتهایشان حرف
بزنند. روانشناسی کودکان پیش دبستانی از روی بازی هایشان نیز امکانپذیر میشود کسانی غیر از پدر یا مادر به آنها نظارت می کنند. تمامی این موارد برایشان تازگی و جذابیت دارد. مگر برای کودکانی که وابستگی شدید به خانواده برایشان دشوار است و دوست ندارند از آنها دور باشند. روانشناسی کودکان پیش دبستانی برای این دو متفاوت است.
یادگیری در محیط پیش دبستانی فضای جدیدی برای کودکان است. آنها در یک کالس مینشینند که همه با هم یک کار را انجام میدهند. آنها تفاوت را درک و احساس میکنند. برخی به رقابت میپردازند. برخی از همدیگر می آموزند . برخی گوشه گیری میکنند. بطور کلی در این محیط کار گروهی را تجربه میکنند .آنها در تعامل با یکدیگر و نظارت مربیان همیاری و همزیستی را تجربه میکنند. روانشناسی کودکان پیش دبستانی در تعامالت این محیط جدید به بسیاری از سوالات پاسخ میدهد. روانشناسی کودکان پیش دبستانی این دوره رادوره پر جنب و جوشی کودکان مینامد. کودکانی که در آپارتمانها زندگی میکنند و فرصت جست و خیز کافی ندارند از دویدن و هیجان در محیط پیش دبستانی لذت میبرند. آنها میتوانند در زنگ تفریح داد بزنند و هیجانات خود را بروز دهند. با صدای بلند بخندند و بدوند.خصوصیات روانشناسی کودکان پیش دبستانی خصوصیات روانشناسی کودکان پیش دبستانی یا دروه سوم کودکی بسیار متفاوت است . از خصوصیات روانشناسی کودکان پیش دبستانی میتوان به عالقه شتتدید به بازی نام برد. در این دوره آنها از طریق بازی عالیق و احساسات خود را بروز میدهند. دختری که دوست دارد مادر باشد . یا پسری که دوست دارد یک قهرمان باشد در بازی هایش این احساسات را بروز میدهد. از دیگر خصوصیات روانشناسی کودکان پیش دبستانی ظهور فرا خود در آنها میباشد. در این دوره آنها همزادپنداری نموده و احساسات دو ست خود را درک می کنند. بروز همنوع دوستی در این مرحله ظاهر میشود . آنها در پیش دبستانی از چاشت خود به دوستانی که چیزی همراه نیاوردهاند میدهند. به کودکی که قدرت یادگیری کمتری دارد آموزش میدهند. با طبقات مختلف جامعه نه مفهومی بلکه به ظاهر آشنا میشوند.
از بارزترین خ صوصیات روانشناسی کودکان پیش دبستانی یادگیری مهارت های زندگی است . آنها در این دوره همزیستی را می آموزند. کجا باید حالت تدافعی داشته با شند و کجا همزی ستی . کودکان با ظهور وجدان یا فراخود شخ ص یت ممتازی را تجربه میکنند. آنها حس برتری پیدا میکنند. رابطه فرمانروا و فرمانبر یا معلم و شاگرد این حس آنها را ت طمیع میکند. آنها با کمک به دیگران احساس خوبی دارند. در این دوره بر گنجینه لغات خود میافزایند و جملات بیشتری به زبان می آورند.
سمبل سازی و د رک نمادین اشیا تقویت میشود و آنها با اشیا بیجان ارتباط می گیرند . حس مالکیت را بطور مفهومی تجربه میکنند. حس مالکیت در سنین چهار تا پنج سالگی ایجاد می شود اما نه به صورت مفهومی . چیزی را که متعلق به آنان است لحظهای دیگر رها میکنند اما حاال آن را حفظ میکنند ) مالکیت ( تست روانشناسی کودکان پیش دبستانی تست روانشناسی کودکان پیش دبستانی بسیار متنوع و شیرین است . تست ها عالوه بر مشخص کردن بهره هوشی کودک به تقویت هوش آنها کمک میکند. به روانشناسان داده هایی می بخشد که از طریق آن به روحیات ، عالیق، خصوصیات و عالی کودکان پی میبرند. یک تست روانشناسی کودکان پیش دبستانی درک اختالف دو تصویر مشابه است . دو تصویر ک امال شبیه به هم که ده اختالف کوچک دارند و کودک باید این اختالف ها را پیدا کند . یک تست روانشناسی کودکان پیش دبستانی به ماز شهرت دارد . یک ق سمت از یک نقا شی بردا شته شده که این ق سمت با طرح های دیگر چند تعداد در برابر کودک قرار دارد . کودک با توجه به رنگ و طرح قسمت بریده شده شکل مناسب را در جای خود قرار میدهد . سرعت و درست بودن در انتخاب شکل بهره هو شی و روحیات او را م شخص می کند. یک ت ست دیگر که مربوط به روان شنا سی بالینی می شود آزمون ریون است . در این آزمون کودک با یک آزمون مفهومی روبرو میشود . او سه تصویر در مقابل دارد تصویر چهارم را با توجه به مفهومی که تصتتاویر به او میدهند در جای خود قرار میدهد . او برای انتخاب خود توضیح و تفسیر دارد . آزمون ها در اولین مرحله مهم هستند. او آزمونهای بعدی را با توجه به تجربیاتش راحت تر پشت سر میگذارد. همین تعداد تجربه ها برای ت شخیص در ست نیز مهم ه ستند و این آزمونهای بعدی آزمون پی شرفت نام دارند . تست دیگر یک کاغذ نقا شی شده است که شکلی خاص در میان خطوط در هم و پیچیده را باید کودک بیابد . بازهم سرعت ت شخیص و پیدا کردن شکل در روانشناسی کودک موثر است.روانشناسی کودکان پیش دبستانی در نقاشی روان شنا سی کودکان پیش دبستانی در نقا شی حرف های زیادی برای روان شنا سان دارد . قلم نقش خیال میزند بر لوح چه برای کودکان چه بزرگ سالن . یک صفحه کاغذ سفید در اختیار کودک بگذارید با مهربانی از او بخواهید چند خط بک شد .
حال با اجبار از او بخواهید چند خط بکشد . خواهید دید هنگام مهربانی خطوط نرم و منحنی هستند هنگام اجبار خط ها تیز و شکسته و اگر عصبانی شود قلم را با فشار بیشتر حرکت میدهد و در نهایت ممکن است با نوک مداد کاغذ را سوراخ سوراخ کند . در روانشناسی کودکان پیش دبستانی در نقاشی از آنها می خواهند یک نقاشی بکشند . نوع خطوط بیان کننده یکسری روحیات، رنگ ها هرکدام بیانگر روحیات دیگری خواهند بود . در یک پرتره بچگانه کشیدن ماشین با جز یات نشتانگر یک روحیه است و کشیدن سطحی ماشین به صورت چهارضلعی منظم یک روحیه دیگر را به روانکاوان میدهد.
در تست های روانشناسی کودک برای شناخت روحیات و هوش او یک نقاشی از پیش آماده میشود. در این نقاشی که ممکن است صورت ، خانه ، ما شین و یا هر شکلی با شد چند جز را نمی کشند . مثال در نقا شی صورت ممکن است لب یا گوش نگذارند کودک باید آنرا کامل کند . حال یک کودک ممکن است فقط عضو جا مانده را بگذارد. ممکن است برای او گوشواره ، مو و زینت بگذارد و کودک پسر کاله یا تفنگ بگذارد . به این ترتیب میتوان از نقاشی برای پی بردمن به درون یک کودک بهره برد و او را روانشناسی کرد.
روانشناسی کودکان پیش دبستانی در رشد روانشناسی کودکان پیش دبستانی در رشد همراه با تحوالت زیادی خواهد بود . یک کودک در این دوران از نظر جسمی رشد میکند . این رشد در او خصوصیات جدیدی چون حس استقالل پدید می آورد . او احساس می کند دیگر بزرگ شده و توقع دارد همه این موضوع را درک کنند . به او کمتر دست ور بدهند . اجازه بدهند برخی کارهایش را به تنهایی انجام دهد و خریدهایش به سلیقه خودش باشد . او از نظر برخی مهارت ها نیز توانایی پیدا میکند . مانند ورزش ها . او در این دوره رشته ورزشی خود را انتخاب میکند البته ممکن است برخی انتخاب های او تحت تاثیر دوستانش با شد . ولی همین انتخاب نشانگ رشد تحرک پذیری کودک میبا شد . او در این دوره توانایی تفسیر و تفهیم میابد . او قوه تحلیل پیدا میکند . یعنی به درک مفهومی میرسد . او مهارت های اجتماعی را می آموزد.
او دوستت دارد از طرف دیگران مقبول واقع شود در نتیجه برخی مهارت ها د ر او تقویت میشود . مهارت روابط عمومی .ارتباط برقرار کردن به نحوی که دیگران او را بپذیرند و او بتواند ارتباط عاطفی برقرار کند . در نتیجه این نیاز او یاد میگیرد برخی رفتارها را که نا شی از اح سا سات درونی ا ست بروز ندهد . روان شنا سی کودکان پیش دب ستانی در ر شد میگوید : شاید کودک در کنترل احساسات و رفتار ماهر نباشد . اما شروع دوره جدیدی است برای تمرین کنترل احساسات . در این دوران مشاوره خانواده الزام است . در این مشاوره مشخص می شود در برابر هریک از رفتارها و خواسته های کودک چه واکنشی داشته باشید . روانشناسی کودک در این دوره حرف های زیادی برای گفتن دارد . چون کودک تغییرات زیادی را در وجود خود و در محیط مشاهده میکند . مشاوره کودک کمک بزرگی به تربیت کودک میکند.

گرد آورنده : سرکار خانم غفوری ( مربی بهداشت )

تایید کننده : سرکار خانم اسحاقی ( مدیریت آموزشگاه )

منبع : نی نی سایت


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20