نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

محمد مهدی حجری
محمد مهدی حجری سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه :
امیرعلی حیدرزاده
امیرعلی حیدرزاده سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم سالاری پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشت آذر ماه
تارخ مهاجر
تارخ مهاجر سال : ۱۴۰۰ پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه :
مهدیار عباس زاده
مهدیار عباس زاده سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم سالاری پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی آذر ماه
محمدحسین لطف منش
محمدحسین لطف منش سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم اروندی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشت آذر ماه
محمد حسین صباغ زاده
محمد حسین صباغ زاده سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم اروندی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق آذر ماه
سبحان افضلی
سبحان افضلی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم اروندی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی آذر ماه
مهدیه لطفی
مهدیه لطفی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم باغبان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشت آذر ماه
ستایش طاهری
ستایش طاهری سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم باغبان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق آذر ماه
نگار خوشدل
نگار خوشدل سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم باغبان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی آذر ماه
علی علیزاده
علی علیزاده سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم واعظی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشت آذر ماه
محمد امین ثابت
محمد امین ثابت سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم واعظی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق آذر ماه
حسین پرویزی
حسین پرویزی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم واعظی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی آذر ماه
دینا نایبی
دینا نایبی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم نیلیاتی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر ورزش آذر ماه
معصومه دهقان پور
معصومه دهقان پور سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم نیلیاتی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق آذر ماه
نورا غلامزاده
نورا غلامزاده سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم نیلیاتی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی آذر ماه
بهاره قاسمی برتر
بهاره قاسمی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر آبان ماه
محمد پارسا ملایی برتر
محمد پارسا ملایی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر آبان ماه