نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

سارینا نظرزاده
سارینا نظرزاده سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم اروندی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین دی ماه (رتبه برتر بهداشتی)
آنیسا سروش
آنیسا سروش سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم اروندی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین آذرماه (رتبه برتر اخلاقی)
سروش دندانی
سروش دندانی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم مصطفی‌پور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین آذرماه(رتبه برتر آموزشی)
فطمه‌نورا صانعی
فطمه‌نورا صانعی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم قنبری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برترین مهرماه (رتبه برتر بهداشتی)
سلما سلیمی
سلما سلیمی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اردیبهشت ماه
نازنین زهرا سید آبادی
نازنین زهرا سید آبادی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برترین اردیبهشت ماه
بهاره قاسمی برتر
بهاره قاسمی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر آبان ماه
رادین عسگری برتر
رادین عسگری سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم سالاری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشتی آبان ماه
ارسلان اسکندری برتر
ارسلان اسکندری سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم اروندی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشت مهرماه
امیر محمد رحمانی مهر
امیر محمد رحمانی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم اروندی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : رتبه : برتر آموزشی مهر ماه
هلما سبحانی برتر
هلما سبحانی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشتی - نیمه دوم آبان
هلیا پور موحدی برتر
هلیا پور موحدی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی نیمه دوم آبان
نازنین زینب دلشاد برتر
نازنین زینب دلشاد سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاقی نیمه دوم آبان
غزال نیک اختر برتر
غزال نیک اختر سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتربهداشتی نیمه اول آبان
سارا رحمانی برتر
سارا رحمانی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی - نیمه اول آبان
زینب موسی زاده برتر
زینب موسی زاده سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق- نیمه اول آبان
یکتا امینی برتر
یکتا امینی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی- ماه مهر
زهرا صباغ زاده برتر مهر
زهرا صباغ زاده سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق- ماه مهر