نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

هلما سبحانی برتر
هلما سبحانی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشتی - نیمه دوم آبان
هلیا پور موحدی برتر
هلیا پور موحدی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی نیمه دوم آبان
نازنین زینب دلشاد برتر
نازنین زینب دلشاد سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاقی نیمه دوم آبان
غزال نیک اختر برتر
غزال نیک اختر سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتربهداشتی نیمه اول آبان
سارا رحمانی برتر
سارا رحمانی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی - نیمه اول آبان
زینب موسی زاده برتر
زینب موسی زاده سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق- نیمه اول آبان
یکتا امینی برتر
یکتا امینی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی- ماه مهر
زهرا صباغ زاده برتر مهر
زهرا صباغ زاده سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق- ماه مهر
زینب عبادی راد برتر مهر
زینب عبادی راد سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم قائمی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشتی- ماه مهر
باران حمید نژاد *
باران حمید نژاد سال : ۱۳۹۸ نیمه دوم ماه دی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشتی
محمد حسین احمدی *
محمد حسین احمدی سال : ۱۳۹۸ نیمه دوم ماه دی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی
حسنا جهانگیر *
حسنا جهانگیر سال : ۱۳۹۸ نیمه دوم ماه دی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق
حسنا جهانگیر *
حسنا جهانگیر سال : ۱۳۹۸ نیمه اول ماه دی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشتی
زهرا رجائی *
زهرا رجائی سال : ۱۳۹۸ نیمه اول ماه دی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی
ریحانه خداشناس *
ریحانه خداشناس سال : ۱۳۹۸ نیمه اول ماه دی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق
عرفان حسن پور *
عرفان حسن پور سال : ۱۳۹۸ نیمه دوم ماه آذر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر آموزشی
باران حمید نژاد *
باران حمید نژاد سال : ۱۳۹۸ نیمه دوم ماه آذر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر بهداشتی
زینب شایسته *
زینب شایسته سال : ۱۳۹۸ نیمه دوم آذر پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر اخلاق