نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

محمد حسین دربانی فولادی
محمد حسین دربانی فولادی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر بهداشتی)
محمد طاها مفیدی
محمد طاها مفیدی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر اخلاقی)
ارسلان قربانی
ارسلان قربانی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم بادپر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر آموزشی)
امیرحسین ثانوی
امیرحسین ثانوی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم نیلیاتی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر بهداشتی)
محمد حافظ بزرگ زاده
محمد حافظ بزرگ زاده سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم نیلیاتی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر اخلاقی)
صابر مژده
صابر مژده سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم نیلیاتی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر آموزشی)
محمد فلاح
محمد فلاح سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم مصطفی پور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر بهداشتی)
کیان فلاح
کیان فلاح سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم مصطفی پور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر اخلاقی)
امیرعلی جاویدی
امیرعلی جاویدی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم مصطفی پور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر آموزشی)
مهدیار یاوری
مهدیار یاوری سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم قنبری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر بهداشتی)
احسان شریفی
احسان شریفی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم قنبری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر اخلاقی)
سپهر مهذب زاده
سپهر مهذب زاده سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم قنبری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر آموزشی)
نیلدا نصری
نیلدا نصری سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم واعظی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر بهداشتی)
فاطمه حسنا موسوی
فاطمه حسنا موسوی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم واعظی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر اخلاقی)
عسل دیندار
عسل دیندار سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم واعظی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر آموزشی)
حسنا تمیز
حسنا تمیز سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم سالاری پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر بهداشتی)
حلما عرب
حلما عرب سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم سالاری پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر اخلاقی)
مهسا علیزاده
مهسا علیزاده سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم سالاری پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برترین اسفند ماه (رتبه برتر آموزشی)